Zápisný lístok – Žiaci

Vlastníte DS kartu ?
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:
Príspevok na stravovanie stravník uhrádza vopred, najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.
Prosíme stravníkov pri úhradách bankovým prevodom používať svoj vlastný „variabilný symbol - VS“ – je to dôležitý údaj pre identifikáciu platby.
Forma úhrady:
Bankovým prevodom na účet číslo: SK65 7500 0000 0040 2538 6841 - obed
Pre každého stravníka mesačne sa uhrádza 15 EUR / mesiac - paušálne - réžijné náklady na druhý účet:
Bankovým prevodom na účet číslo: SK35 7500 0000 0040 2905 0392 – réžia strava
Variabilný symbol je rovnaký – do poznámky prosím uviesť
– réžia strava
Prosím pri úhrade VŽDY uviesť správny variabilný symbol!

Stravníci s platnou DS vernostnou kartou môžu požiadať o zľavu podľa platných všeobecne záväzných nariadení mesta. Platí pre zariadenia, ktorým zriaďovateľom je mesto Dunajská Streda.

Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň osobne alebo na webkredite každý deň (telefonicky, e-mailom alebo sms-kou).
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Možnosti prihlasovania prípadne odhlasovania:
ZŠ Gyulu Szabóamail: gastrods.cat@dunstreda.sktel: +421 907 198 477
ZŠ Jilemnickéhomail: gastrods.jil@dunstreda.sktel: +421 905 655 080
ZŠ Kodályamail: gastrods.kod@dunstreda.sktel: +421 918 335 468
ZŠ Smetanov hájmail: gastrods.smet@dunstreda.sktel: +421 917 860 929
ZŠ Vámbéryhomail: gastrods.vamb@dunstreda.sktel: +421 910 388 993
Vyhlasujem, že dávam súhlas spoločnosti Gastro DS, s.r.o. na spracovanie mojich osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov.